Yanjiasen4's Blog

使用红黑树实现一个map(三)

  写好了红黑树的插入,剩下最关键的一个操作就是删除了。红黑树的删除比它的插入更复杂一些,需要更加细致地分析了。

删除情况分析

红黑树的删除,可以看作平衡二叉树删除的一种特殊情况,它们在调整的步骤上不同。删除节点如果有一个以上的儿子,则找到删除节点下一个节点T,用这个节点代替删除节点,删除T。

红色节点

最简单的一种情况,直接删除,无需额外调整。

pic1

黑色单支节点

单支指删除的节点只有一个儿子,这种情况可以算作第三种情况的特殊情况

pic2

黑色双子节点

若删除的节点为黑色,切有两个儿子,即左右子树。在树种寻找大于删除节点z的最小节点y(该节点至多有一个子树,切为右子树),并将y的右儿子记为x。删除时,用y替换z,并且交换y和z的颜色,直接删除y即可。这时我们便回到了上面这种情况

所以,删除的问题被我们规约到了一种情况,删除一个至多有右子树的节点y。

 1. 若y为红色,直接删除不影响平衡性。
 2. 若y为黑色,则删除后x替换了y的位置,相当于少了一个黑色节点,平衡性受到影响,需要进行调整。

我们记x的兄弟节点为w,现在x子树相比w少了一个黑色节点,需要在x子树中找到一个合适位置的红色节点染为黑色。此时又出现了几种情况,而最简单的一种是x为红色:

 • x为红色,直接将x置为黑色
 • x为黑色,情况又变得复杂了起来,不妨看看x为左子树的情况。
 1. w为红色,则w的儿子全黑,x与w的父亲p也为黑。
  pic3
  x比w少一个黑色节点,显然此时无法简单地通过染色解决这个失衡问题。只好再借助旋转:交换p与w的颜色,同时对p做一次左旋

 2. w为黑色,则p可能为红色也可能为黑色。
  pic4
  把w变为红色,则p的两个子树黑色节点回归平衡。但是对p来说,子树p少了一个黑色节点,此时将p作为新的x,如果新的x为红色,可以简单地将其置黑,则整棵树平衡。否则进行递归调整。

 3. w为黑色,w左孩子为红色,右孩子为黑色。
  pic5
  交换w与左孩子的颜色,同时对w进行右旋,此情况变为情况4

 4. w为黑色,w右孩子为红色。
  pic6
  最接近成功的一种情况,交换w与p的颜色,同时对p进行左旋,再把w的右儿子置黑,则此时左右平衡。

代码

删除的代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
void remove(const value_type & value) 
{
Node * tNode;
Node * sNode;
Node * cNode = find(value.first);
if (cNode == NULL)
return;
if (cNode - > left - > type == NIL || cNode - > right - > type == NIL) {
tNode = cNode;
} else {
tNode = nextNode(cNode);
}

if (tNode - > left && tNode - > left - > type != NIL) {
sNode = tNode - > left;
tNode - > left = NULL;
} else {
sNode = tNode - > right;
tNode - > right = NULL;
}

if (tNode == root) {
root = sNode;
} else {
if (tNode == tNode - > parent - > left)
tNode - > parent - > left = sNode;
else
tNode - > parent - > right = sNode;
}
sNode - > parent = tNode - > parent;

if (tNode != cNode) {
if (tNode - > type != NIL) {
delete cNode - > vt;
cNode - > vt = new value_type( * tNode - > vt);
}
}
if (tNode - > type == BLACK)
delete_fixed_up(sNode);
delete tNode;
tNode = NULL;
// 删除了根节点
if (root - > type == NIL) {
delete root;
root = NULL;
}
_size--;
}

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
void delete_fixed_up(Node * cNode) 
{
Node * wNode;
Node * pNode;
// set black if its red
if (cNode - > type == RED)
cNode - > type = BLACK;
else {
while (cNode != root && cNode - > type != RED) {
pNode = cNode - > parent;
// left case
if (cNode == cNode - > parent - > left) {
wNode = cNode - > parent - > right;
// case1: sibling is red. change to case 2-4
if (wNode - > type == RED) {
wNode - > type = BLACK;
cNode - > parent - > type = RED;
leftRotate(pNode);
wNode = cNode - > parent - > right;
}
// case2:
if ((!wNode - > left || wNode - > left - > type != RED) && (!wNode - > right || wNode - > right - > type != RED)) {
if (wNode - > type != NIL)
wNode - > type = RED;
cNode = wNode - > parent;
} else {
// case 3: to 4
if (!wNode - > right || wNode - > right - > type != RED) {
if (wNode - > left && wNode - > left - > type != NIL)
wNode - > left - > type = BLACK;
if (wNode - > type != NIL)
wNode - > type = RED;
rightRotate(wNode);
wNode = cNode - > parent - > right;
}
// case 4:
wNode - > type = cNode - > parent - > type;
cNode - > parent - > type = BLACK;
if (wNode - > right && wNode - > right - > type != NIL)
wNode - > right - > type = BLACK;
pNode = cNode - > parent;
leftRotate(pNode);
break;
}
}
// right case
else {
wNode = cNode - > parent - > left;
if (wNode - > type == RED) {
wNode - > type = BLACK;
cNode - > parent - > type = RED;
rightRotate(pNode);
wNode = cNode - > parent - > left;
}
if ((!wNode - > left || wNode - > left - > type != RED) && (!wNode - > right || wNode - > right - > type != RED)) {
if (wNode - > type != NIL)
wNode - > type = RED;
cNode = wNode - > parent;
} else {
if (!wNode - > left || wNode - > left - > type != RED) {
if (wNode - > right && wNode - > right - > type != NIL)
wNode - > right - > type = BLACK;
if (wNode - > type != NIL)
wNode - > type = RED;
leftRotate(wNode);
wNode = cNode - > parent - > left;
}
wNode - > type = cNode - > parent - > type;
cNode - > parent - > type = BLACK;
if (wNode - > left && wNode - > left - > type != NIL)
wNode - > left - > type = BLACK;
pNode = cNode - > parent;
rightRotate(pNode);
break;
}
}
} // end while
} // end else
if (cNode) {
if (cNode - > type != NIL)
cNode - > type = BLACK;
else
cNode - > type = NIL;
}
}

未完待续……

坚持原创技术分享,您的支持将鼓励我继续创作!